Awakening and learning organization

อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Image Description

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

คุณประพันธ์ สีนวล รองผู้ว่าการสายงานวิศวกรรมและคุณสุชาติ อ้นรุ่งผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งคุณสุธิดา ไต่วัลย์ ผู้อำนวยการกองจัดการงานระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้าง 

คุณวีรยุทธ พฤฒิวรกุลชัย และคุณมงคล รัตนานุกูล กรรมการผู้จัดการพร้อมคุณอดิศักดิ์ เองมหัสสกุล ผู้อำนวยการโครงการ ของบริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง ร่วมลงนามสัญญาโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 8 อาคาร 50 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ สำหรับ

งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงคง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

งานจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ - สถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ (บริษัท เอ็มไพร์สตีล) และตัดจ่ายหน้าสถานีไฟฟ้าเกาะโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟในพื้นที่ห่างไกล และช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าให้แก่ สถานศึกษา โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานสำคัญของรัฐ ในบริเวณของโครงการก่อสร้างทั้ง 2 งานดังกล่าวข้างต้น

  สำหรับความร่วมมือกับบริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของงานก่อสร้าง มีรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้อง ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของทั้ง 2 งานดังกล่าว รวมถึงแจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินงานกับผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างรับทราบและให้ความร่วมมืออันดีพร้อมทั้งแจ้งว่ามีศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากร เงินทุน แผนการก่อสร้าง พร้อมที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาอย่างแน่นอน

    ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นและขอเดินหน้าอย่างเต็มตัวเพื่อที่จะเป็นบริษัทEPCชั้นนำ ในด้านธุรกิจงานสายส่งระบบ115เควี,งานสถานีไฟฟ้าและงานเคเบิลใต้ดินแรงสูง เพื่อรองรับโครงการที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ

  สุดท้ายบริษัทฯขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป#PEAสว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย#Agrotech Energy#Agrotech No.1


17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220